เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้
สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 100 ม. 9 ต.เดื่อศรีคันไชย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 0-4216-6638

อีเมล์ : info@dsw.ac.th

ขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ โรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อพัฒนาลูกหลานบ้านเฮาชาวเดื่อศรีคันไชย
สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ เป็นครูมืออาชีพ
สอนตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนคิด คิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้ Thinking School 4Step
ต้นแบบจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย https://www.crpao.ac.th/
อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9
คติพจน์ของโรงเรียน มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาดี มีคุณธรรม
พระผู้อุปถัมภ์โรงเรียนพระอาจารย์สัมฤทธิ์ ปัญญาคะโม
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนการสอนโปรแกรม mini English Program
ฟรีค่าเล่าเรียนสอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ
นางสาวชฎาพร น้อยฤทธิ์ นักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 12
โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
นางสาวพัชราภรณ์ สร้างการนอก นักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 13
โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

dua school bottonข่าวสารความเคลื่อนไหว

 1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

.

47102021 0 20220910 134008

นางวลารัตน์  ปฏิเวศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

.

||   กลุ่มงานการศึกษา   ||

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

youtube

||   ABOUT SCHOOL  ||

แนะนำโรงเรียน

    โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 9 ถนนนวลมณี บ้านโคกไพศาล ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47120 บนถนนสายพังโคน - บึงกาฬ  โทร.042-166638 , แฟกซ์ 042-166638 ,  เว็บไซต์ http://www.dsw.ac.th , e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

youtube

นักเรียนทุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

 • pic_01
 • pic_02
 • pic_03
 • pic_04
 • pic_05
 • pic_06
 • pic_07
 • pic_08
 • pic_09
 • pic_10
 • pic_11
 • pic_12
 • pic_13
 • pic_15

||   SCHOOLARSHIP  ||

แนะนำทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

       โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีทุนในการเรียนต่อได้รับโอกาสที่ดีในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เงื่อนไข ! การรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา... 

II ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ II

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Learning Group

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายการดำเนินการที่สอดคล้องกับสถานะภาพการเรียนที่ดีในปัจจุบัน เพื่อเป้าหมายให้นักเรียนมีคุณภาพการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

.

.

ภาษาไทย

ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ 5 มาตรฐาน และสาระการเรียนรู้ 5 สาระ คือ การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด. หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม

คณิตศาสตร์

ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 3 สาระ คือ จำนวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต และสถิติและความน่าจะเป็น มีมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 7 มาตรฐาน

วิทยาศาสตร์

ประกอบด้วย 4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และเทคโนโลยี มีมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 10 มาตรฐาน

.

.

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 5 สาระ คือ ศาสนา จริยธรรม ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์

ศิลปะ

ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 3 สาระ คือ ทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์

สุขศึกษา และพลศึกษา

ประกอบด้วย 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย กีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค และความปลอดภัยในชีวิต

.

.

การงานอาชีพ

ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 2 สาระ คือ การดำรงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

ภาษาต่างประเทศ

ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 3 สาระ คือ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาเพื่อความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประกอบด้วย 5 กิจกรรการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมชุมชน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

.

.

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

ลิงค์หน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานราชการน่าสนใจ