ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์

0 แชร์

ปกชุด 1

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
                  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้ศึกษา       นายทนงศักดิ์  ผิวบุญเรือง

ปีการศึกษา  2560

บทคัดย่อ

           รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง  พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  30  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 15 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ แบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าที t-test (Dependent Sample)

ผลการศึกษาปรากฎดังนี้

           1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ  79.83/78.00  เป็นไปตามเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้
           2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
           3.  ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิผล 0.6667  ซึ่งหมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.67
4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/drive/folders/12PMEa4Z9LUcwi6DDV0d_4Ijtp8uauvP9?usp=sharing