สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 100 ม. 9 ต.เดื่อศรีคันไชย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 0-4216-6638

อีเมล์ : info@dsw.ac.th

นางวลารัตน์  ปฏิเวศ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

 นายสงกรานต์  ตะโคดม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 นางสกุลนี  แสนโสดา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 นางสาวอัจฉรา  นาคโคตร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลำพูน  อาแพงพันธุ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 นายอภิศักดิ์  นามเสาร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 นางสวรรยา  ผิวบุญเรือง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 นายทนงศักดิ์  ผิวบุญเรือง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 นายยุทธนันต์  งามนา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 นางสาวนิธินันท์  อุปโคตร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 นางสาวอลิษา  นวลสิงห์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 นางเพ็ญศรี  คำปัง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 นายอภิชาติ  บาลจบ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 นางสาวสกุณา  รันพิศาล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 นายธราพงษ์  นาโพนงาม

ตำแหน่ง ครู

 นางสาวจรัญญา  วะเกิดเป้ง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 นายวรวิทย์  ฮดโสดา

ตำแหน่ง ครู

 นายวิจัย  จันพิลา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 ว่าที่ ร.ต.จินต์จุฑาณิศ  แสนสีมล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

Mr.Jay Mark S. Gagani

ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

 นายอนุวัฒน์  สุขพอดี

ตำแหน่ง ครู

 นางสาวศุภรัตน์  ปิตะแสง

ตำแหน่ง ครู

 นางสาวเฟื่องฟ้า  วะรินทรา

ตำแหน่ง ครู