สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 100 ม. 9 ต.เดื่อศรีคันไชย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 0-4216-6638

อีเมล์ : info@dsw.ac.th

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

       โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา บุคลากรมีความรู้ คู่จรรยาบรรณ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี มีภาคีเครือขําย ใช้ภาษาอังกฤษ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจโรงเรียน

1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
4. พัฒนานวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
5. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมให้ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา