สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 100 ม. 9 ต.เดื่อศรีคันไชย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 0-4216-6638

อีเมล์ : info@dsw.ac.th

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางวลารัตน์  ปฏิเวศ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายสงกรานต์  ตะโคดม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายอภิศักดิ์  นามเสาร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสายงานการบริหาร

นายทนงศักดิ์  ผิวบุญเรือง

1.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.กิจกรรมลูกเสือ

นายอภิศักดิ์  นามเสาร์

1. งานระเบียบวินัยและส่งเสริมความประพฤติ

2. งานสัมพันธ์ชุมชน

นายธราพงษ์  นาโพนงาม

1.ง่านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน

นายอนุวัฒน์  สุขพอดี

1.งานประชาสัมพันธ์

งานการศึกษา

นางสาวเฟื่องฟ้า  วะรินทรา

1. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน