สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 100 ม. 9 ต.เดื่อศรีคันไชย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 0-4216-6638

อีเมล์ : info@dsw.ac.th

||   SCHOOLARSHIP  ||

แนะนำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

       กิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

       เป้าหมายแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนบรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้