สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 100 ม. 9 ต.เดื่อศรีคันไชย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 0-4216-6638

อีเมล์ : info@dsw.ac.th

นางสาวณัฐรส ชุมรัมย์ นักเรียนโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิตบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 1

 

Comments powered by CComment

📝 ข่าวกิจกรรมภายในโรงเรียน