dua11

เนื้อหา

เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่ผลงาน ดาว์นโหลดเอกสาร หมายเหตุ
1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง The moral story

นายอภิศักดิ์  นามเสาร์

ครูชำนาญการ

1 กุมภาพันธ์  2558 The smart cat inovation
           
           
           
           

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย