dua11

Up

ผลงานทางวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)
 
 
Powered by Phoca Download

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย