กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชา วิทยาการคำนวณ ม.1

0 แชร์

20201103 091449

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ให้คณะครู-อาจารย์ เข้ารับการอบรมออนไลน์ในรายวิชาใหม่ ๆ เช่น วิชา วิทยาการคำนวณ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางหน่วยงาน สสวท ที่ได้จัดให้มีการอบรมออนไลน์ (Teacher Professional Development System) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ครูสามารถ ทบทวนความรู้หรือพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการสอน โดยครูสามารถ เข้าถึงเนื้อหาและร่วมกิจกรรมการอบรมที่หลากหลายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของ สสวท. ขอบคุณที่มา https://teacherpd.ipst.ac.th/

C4T Plus poster 2อบรมฟรี สสวท 640x360tn 20201103 091852

tn_20201030_115237.jpg tn_20201030_115325.jpg tn_20201103_084826.jpg

tn_20201103_084834.jpg tn_20201103_084841.jpg tn_20201103_084847.jpg

tn_20201103_084848.jpg tn_20201103_084855.jpg tn_20201103_084857.jpg

tn_20201103_084909.jpg tn_20201103_084916.jpg tn_20201103_084921.jpg

tn_20201103_084925.jpg tn_20201103_084928.jpg tn_20201103_084931.jpg

tn_20201103_084935.jpg tn_20201103_084939.jpg tn_20201103_084944.jpg

tn_20201103_084947.jpg tn_20201103_084956.jpg tn_20201103_084959.jpg

tn_20201103_085002.jpg tn_20201103_085007.jpg tn_20201103_091440.jpg

tn_20201103_091446.jpg tn_20201103_091449.jpg tn_20201103_091453.jpg

tn_20201103_091502.jpg tn_20201103_091852.jpg tn_20201103_091858.jpg