เข้าร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

0 แชร์

tn S 18808843

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุทัศน์  สุวรรณโน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตามโครงการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชลอน้ำ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 รอบ 28 กรกฎาคม 2563 ณ พื้นที่หนองบัวรวม หมู่ที่ 9 บ้านโคกไพศาล ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

tn_S__18808843.jpg tn_S__18808845.jpg tn_S__18808846.jpg

tn_S__18808847.jpg tn_S__18808848.jpg tn_S__18808849.jpg

tn_S__18808850.jpg tn_S__18808851.jpg tn_S__18808852.jpg

tn_S__18808853.jpg tn_S__18808854.jpg tn_S__18808856.jpg

tn_S__18808857.jpg tn_S__18808858.jpg tn_S__18808859.jpg

tn_S__18808860.jpg