header dua2557new

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บุคลากรของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3327
ปรัชญาของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2277
ทำเนียบผู้บริหาร เขียนโดย Super User 5693
นโยบายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2682
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เขียนโดย Super User 11348
ข้อมูลสถิตินักเรียน เขียนโดย Super User 2477
กลยุทธ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2570
พันธกิจของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2569
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2355
ประวัติโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 2699

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย