dua11

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บุคลากรของโรงเรียน เขียนโดย Super User 4935
ปรัชญาของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3460
ทำเนียบผู้บริหาร เขียนโดย Super User 9406
นโยบายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3913
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เขียนโดย Super User 18574
ข้อมูลสถิตินักเรียน เขียนโดย Super User 3643
กลยุทธ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3850
พันธกิจของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3861
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3552
ประวัติโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 4721

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย