header dua2557new

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บุคลากรของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3635
ปรัชญาของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2525
ทำเนียบผู้บริหาร เขียนโดย Super User 6430
นโยบายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2940
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เขียนโดย Super User 12811
ข้อมูลสถิตินักเรียน เขียนโดย Super User 2708
กลยุทธ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2812
พันธกิจของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2832
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 2589
ประวัติโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 3001

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย