dua11

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บุคลากรของโรงเรียน เขียนโดย Super User 4523
ปรัชญาของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3235
ทำเนียบผู้บริหาร เขียนโดย Super User 8594
นโยบายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3646
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เขียนโดย Super User 16871
ข้อมูลสถิตินักเรียน เขียนโดย Super User 3396
กลยุทธ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3625
พันธกิจของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3599
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3301
ประวัติโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียนโดย Super User 4303

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย