dua11

เป้าหมายของโรงเรียน

final

เป้าหมาย ( Goal )
      1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพตรงตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
      2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
      3. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตร การวัดผลและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพียงพอต่อการจัดการศึกษา ตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย