dua11

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

symbol

dua1

เทียน 3 เล่ม กำลังส่องสว่างตั้งอยู่บนพานรองรับดาบศรีคันไชย
ดาบคู่บ้าน คู่เมืองตำบลเดื่อศรีคันไชย
ความหมาย เทียนเล่มที่ 1 หมายถึง ชุมชน
เทียนเล่มที่ 2 หมายถึง ศาสนา
เทียนเล่มที่ 3 หมายถึง โรงเรียน
และมีพานรองรับดาบศรีคันไชยดาบคู่บ้านคู่เมืองเดื่อศรีคันไชย ตั้งอยู่บนช่อชัยพฤกษ์

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย