dua11

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

banner 03

 

วิสัยทัศน์ ( Vision )
      "พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กระทรวงมหาดไทย