dua11

พันธกิจของโรงเรียน

pantakit

พันธกิจ ( Mission )
1. กำหนดและดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมและ สัมพันธภาพที่ดีในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาใช้ในระบบบริหารการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย