dua11

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

sungkomsuksa

 

tn 16penghatai

นางสาวเพียงหทัย  อุปโคตร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

  NoPic

นางสาวอลิษา  นวลสิงห์

ตำแหน่ง ครู

 NoPic

 NoPic

     

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย