dua11

กลุ่มสาระภาษาไทย

enlish

tn 06ujchara

นางสาวอัจฉรา  นาคโคตร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาไทย

tn 11pensee

นางเพ็ญศรี  คำปัง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

 

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย