dua11

กลุ่มสาระการงานฯ และเทคโนโลยี

kanngan

tn 03panomtain

นายพนมเทียน  ลีนาลาศ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กางานอาชีพและเทคโนโลยี

 NoPic

 

 

 

 

tn 09sakunnee

นางสกุลนี  แสนโสดา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 NoPic

 

 

 

 

     

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย