dua11

นโยบายของโรงเรียน

nayoby

นโยบายของโรงเรียน
       นโยบายของโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ โดยยึดหลักนโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจสังคมระยะที่ 8 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ตามคุณธรรม 4 ประการ ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ นโยบายสำนักวัฒนธรรมแห่งชาติ นโยบายปฏิรูปการศึกษา บัญญัติ 10 ประการ และนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครรวมเป็นนโยบายของโรงเรียนดังนี้
       1. ปรับปรุงคุณภาพการสอนทุกระดับชั้น ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ให้มีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยปัจจุบันโดยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงการเรียนการอสน การติดตามประเมินผล และการนิเทศภายใน พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและชุมชน จัดสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม จัดบริการแนะแนวและสุขภาพอนามัยเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนการสอน เน้นให้รู้จักเป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็นตลอดจนเป็นผู้ที่รักการทำงาน และสามารถนำไปประกอบอาชีพตามอัตภาพของตนเอง
       2. ฝึกอบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม พร้อมทั้งสำนึกในหน้าที่ และความเป็นไทยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
      3. จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งบริการชุมชน ในด้านการศึกษาอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและการกีฬา จัดทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมงานอาชีพในท้องถิ่น และภูมิปัญญาของชาวบ้าน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
     4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ และดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา อย่างเหมาะสมมีคุณภาพ
     5. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและสะอาดตลอดจนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
     6. รณรงค์ป้องกันป้องปรามการติดยาเสพติด การพนัน การทะเลาะวิวาท และสื่อลามก ที่มีอยู่ในสถานศึกษา รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องภูมิคุ้มกันโรคเอดส์
     7.การสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษ และให้ครู-อาจารย์ ได้กระตุ้นความสามารถของเด็กนักเรียนออกมาโดยจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
     8. การสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษ และให้ครูได้กระตุ้นความสามารถของเด็กนักเรียนออกมาโดยจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย