dua11

ทำเนียบผู้บริหาร

 

administrator
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน (พ.ศ. 2536–ปัจจุบัน)
chaidet

1. ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษา

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535 - 2546

sompan

2. นายสมภาร นามมะลา

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2546 - 2551

tn 01sutuch

3. นายสุทัศน์ สุวรรณโน

ดำรงตำแหน่งรักษาการฯ พ.ศ. 2551 - 2553

 chirdchai

4. นายเชิดชาย ราชกรม

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553 – 2556

tn 01sutuch

5. นายสุทัศน์ สุวรรณโน

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย