dua11

คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน

satansuksa

tn kreangkrai

นายเกรียงไกร  นวลอึ่ง

กรรมการที่ปรึกษา

 tn ponchai

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์

กรรมการที่ปรึกษา

tn peecha

นายปรีชา  พงศ์ชีวนันท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการสถานศึกษา

tn somlit

พระอาจารย์สัมฤทธิ์  ปัญญาคะโม

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

tn pakpum

นายภาคภูมิ  พิมพะสูตร

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

 tn 07apisak
นายอภิศักดิ์  นามเสาร์

ผู้แทนครู

กรรมการ

 tn surapan

นายสุรพันธ์  หอมแพน

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

 tn kungsri

นายกรุงศรี วังชา

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

 tn somwung
นายสมหวัง  สัพโส

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

 tn sunton

นายสุนทร  พิมพ์สุวรรณ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

 tn pongprai

นายพงษ์ไพร วงค์ตาหล้า

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

 tn nikun

นายนิกุล  คุณมี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

 tn chutchawan

นายชัชวาล  ธุระนนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

 tn wikan

นายวิกรานต์  นวลสิงห์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

   

 tn 01sutuch

นายสุทัศน์  สุวรรณโน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย