dua11

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม เขียนโดย Super User 49745
คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน เขียนโดย Super User 5431
คติพจน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3598
พระผู้อุปถัมภ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 48426
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน เขียนโดย Super User 5103
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3973
เป้าหมายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3699
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย Super User 3642
สัญลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 4282
สีประจำของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3665

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย