dua11

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม เขียนโดย Super User 55626
คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน เขียนโดย Super User 5999
คติพจน์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 3937
พระผู้อุปถัมภ์โรงเรียน เขียนโดย Super User 54081
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน เขียนโดย Super User 5676
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 4349
เป้าหมายของโรงเรียน เขียนโดย Super User 4049
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย Super User 3994
สัญลักษณ์ของโรงเรียน เขียนโดย Super User 5346
สีประจำของโรงเรียน เขียนโดย Super User 4014

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย