ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์

0 แชร์

ปก1

เรื่อง              การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ด้วยชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์
                    เรื่อง การเคลื่อนที่แนวโค้ง วิชาฟิสิกส์ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้รายงาน        นายอภิชาติ  บาลจบ 

ปีการศึกษา      2561 

บทคัดย่อ

            การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ด้วยชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวโค้ง วิชาฟิสิกส์ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ครั้งนี้  มีความมุ่งหมายการศึกษา  ดังนี้ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวโค้ง วิชาฟิสิกส์2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ตามเกณฑ์ 75/75  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวโค้ง วิชาฟิสิกส์2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 3)  เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวโค้ง วิชาฟิสิกส์2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวโค้ง วิชาฟิสิกส์2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  จำนวน 30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  1) ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวโค้ง วิชาฟิสิกส์ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวโค้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  30 ข้อ  3)  แบบวัดการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวโค้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 30 ข้อ  4)  แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวโค้ง วิชาฟิสิกส์ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้  t – test  แบบ  Dependent  Samples

 ผลการศึกษา  ดังนี้

           1.  ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวโค้ง วิชาฟิสิกส์2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.25/81.33
           2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวโค้ง วิชาฟิสิกส์2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
           3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวโค้ง วิชาฟิสิกส์2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
          4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวโค้ง วิชาฟิสิกส์ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 อยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/drive/folders/1FfJDKOaKNcxbZS3xyzgb3dbIv1xXtMql?usp=sharing