Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

sututch02

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

songgan01

Login Form

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

1233924
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
113
1053
5338
1219462
34906
42598
1233924

Your IP: 44.200.137.63
2022-09-29 04:55

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์

0 แชร์

ปกชุด 1

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
                  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้ศึกษา       นายทนงศักดิ์  ผิวบุญเรือง

ปีการศึกษา  2560

บทคัดย่อ

           รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง  พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  30  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 15 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ แบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าที t-test (Dependent Sample)

ผลการศึกษาปรากฎดังนี้

           1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รายวิชา เคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ  79.83/78.00  เป็นไปตามเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้
           2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
           3.  ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิผล 0.6667  ซึ่งหมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.67
4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  รายวิชา เคมี 1  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด

Pin It

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/drive/folders/12PMEa4Z9LUcwi6DDV0d_4Ijtp8uauvP9?usp=sharing

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช