Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

sututch02

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

songgan01

Login Form

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

1233938
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
127
1053
5352
1219462
34920
42598
1233938

Your IP: 44.200.137.63
2022-09-29 05:14

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเสริมสร้างการมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

0 แชร์

cover 01 presentation

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเสริมสร้างการมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา นางสวรรยา ผิวบุญเรือง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

       การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเสริมสร้างการมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลัง เรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ระบบนิเวศและความ หลากหลายทางชีวภาพเพื่อเสริมสร้างการมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) เพื่อเปรียบเทียบ ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และ 4) เพื่อ ศึกษาจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ระบบ นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ที่ศึกษาในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 ชุด จำนวน 18 ชั่วโมง 2 ) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแบบวัดจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รูปแบบการศึกษาเป็นแบบ One Group Pretest - Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าทีt-test ( Dependent Sample )

       ผลการศึกษาพบว่า

      1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ระบบนิเวศและความหลากหลายทาง ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.14/82.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

      2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเสริมสร้างการมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

      3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างการมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

      4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างการมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ

Pin It

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://anyflip.com/fluuw/yfle/

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช