dua11

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์

ขออนุญาต เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

tn ปกเลม 1


บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องพันธะโคเวเลนต์ วิชาเคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้ศึกษา นางสวรรยา ผิวบุญเรือง

ปีการศึกษา 2559
       รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพันธะโคเวเลนต์ วิชาเคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ วิชาเคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ วิชาเคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ วิชาเคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ วิชาเคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 33 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Simple random sampling) ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ จำนวน 8 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธะโคเวเลนต์ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าที t-test (Dependent Sample)
ผลการศึกษาปรากฎดังนี้
     1.การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพันธะโคเวเลนต์ วิชาเคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 79.41/77.68 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
     2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพันธะโคเวเลนต์ วิชา
เคมี 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     3. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพันธะโคเวเลนต์ วิชาเคมี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิผล 0.6579 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 65.79 
     4.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพันธะโคเวเลนต์มีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด 

tn กลองซด tn cd

 

 คลิกที่รูปซีดีนะครับเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย