dua11

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำด้วยระบบหมุนเวียนกาลักน้ำพญาแร้ง

ชื่อโครงงาน          เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำด้วยระบบหมุนเวียนกาลักน้ำพญาแร้ง
ชื่อผู้จัดทำโครงงาน 1. นางสาวนฤมล นวลสิงห์
                        2. นางสาววลัยวรรณ ลาสุด
                        3. นายสมพล คนเพียร
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นายอภิชาติ บาลจบ
                        2. นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง
ระดับชั้น              มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันการศึกษา   โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
หมวดวิชา           วิทยาศาสตร์
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน วันที่ 15 มกราคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

       การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำด้วยระบบหมุนเวียนกาลักน้ำพญาแร้งครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำด้วยระบบหมุนเวียนกาลักน้ำพญาแร้ง เพื่อศึกษาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำด้วยระบบหมุนเวียนกาลักน้ำพญาแร้ง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำด้วยระบบหมุนเวียนกาลักน้ำพญาแร้ง
       ตอนที่ 1 ขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำด้วยระบบหมุนเวียนกาลักน้ำพญาแร้ง
            เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำด้วยระบบหมุนเวียนกาลักน้ำพญาแร้งใช้หลักการระบบกาลักน้ำพญาแร้งดูดน้ำจากที่ต่ำไปสู่ที่สูงแล้วปล่อยน้ำลงมาผ่านใบพัดของไดนาโมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า นำกระแสไฟฟ้าที่ได้ต่อเข้ากับแผ่นชาร์จ (Regulator-Rectifier) แล้วนำไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ ซึ่งต่อเข้ากับเต้ารับของเครื่องแปลงไฟฟ้าเมื่อได้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสมแล้วก็เปิดเครื่องแปลงไฟฟ้าต่อเต้าเสียบของเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้าเข้ากับเครื่องแปลงไฟฟ้าเพื่อปั๊มน้ำกลับขึ้นไปยังถังบรรจุน้ำแล้วให้ระบบกาลักน้ำพญาแร้งดูดน้ำอีกครั้งหนึ่งทำเป็นระบบหมุนเวียน
       ตอนที่ 2 ทดสอบหาระยะความสูงที่เหมาะสมของระบบกาลักน้ำพญาแร้งที่สามารถผลิตค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 12 โวลต์

ในการทดสอบมีทั้งหมด 3 ระดับด้วยกันคือ ระดับความสูงที่ 1 คือ 1 เมตร ระดับความสูงที่ 2 คือ 1.5 เมตร และระดับความสูงที่ 3 คือ 2 เมตร วัดจากพื้นดินไปจนถึงตัวถังกาลักน้ำพญาแร้ง พบว่าระยะที่เหมาะสมคือ ระดับความสูงที่ 3 คือ 2 เมตร เครื่องสามารถผลิตค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ 13.8 โวลต์ 120 มิลลิแอมแปร์ ซึ่งเป็นค่าค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมในหลักการทำงานของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำด้วยระบบหมุนเวียนกาลักน้ำพญาแร้ง
       ตอนที่ 3 ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำด้วยระบบหมุนเวียนกาลักน้ำพญาแร้ง
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำด้วยระบบหมุนเวียนกาลักน้ำพญาแร้งพบว่าเครื่องสามารถทำงานได้นานตลอด 24 ชั่วโมง และในขณะเดียวกันก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่จนเต็มความจุของแบตเตอรี่ เมื่อต่อหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน หลอดไฟสว่างนานตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น เช่น โทรทัศน์ และพัดลมไปพร้อม ๆ กันได้นาน 2 ชั่วโมง
       เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำด้วยระบบหมุนเวียนกาลักน้ำพญาแร้ง สามารถผลิตไฟฟ้าได้จริง มีประโยชน์ช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และยังสามารถนำไปใช้ในถิ่นทุรกันดารที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่า

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย