dua11

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง The Moral story

โดย คุณครูอภิศักดิ์ นามเสาร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

inovation

ตัวอย่างชุดกิจกรรม ดาว์นโหลดเอกสาร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง The Moral storyเรื่อง The Moral story
inovation

blog comments powered by Disqus

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย