โครงสร้างการบริหารงาน

0 แชร์

โครงสร้างการบริหารงานและภารกิจโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

       การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตาม ภารกิจที่กำหนดในมาตรา 34 (2) วรรคสาม และวรรคสี่ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการและกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงฯ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์แบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนดังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์  ดังนี้

 

structure