Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

sututch02

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

songgan01

Login Form

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

1233907
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
96
1053
5321
1219462
34889
42598
1233907

Your IP: 44.200.137.63
2022-09-29 04:41

พันธกิจของโรงเรียน

0 แชร์

พันธกิจ (Mission)

  1. กำหนดและดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมและ สัมพันธ์ภาพที่ดีในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาใช้ในระบบบริหารการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าหมาย ( Goal )

  1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพตรงตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณภาพ  จริยธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  3. ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร  ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตร การวัดผลและประเมินตามมาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างความเข็มแข็งให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภุมิปัญญาท้องถิ่น เพียงพอต่อการจัดการศึกษา  ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

นโยบายของโรงเรียน

       นโยบายของโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์  โดยยึดหลักนโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจสังคมระยะที่ 8 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ตามคุณธรรม 4 ประการ ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ นโยบายสำนักวัฒนธรรมแห่งชาติ นโยบายปฏิรูปการศึกษา บัญญัติ 10 ประการและนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครรวมเป็นนโยบายของโรงเรียน ดังนี้

       1. ปรับปรุงคุณภาพการสอนทุกระดับชั้น ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ให้มีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงการเรียนการสอน การติดตาม ประเมินผล และการนิเทศภายใน พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและชุมชนจัดสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม จัดบริการแนะแนวและสุขภาพอนามัยเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนการสอน เน้นให้รู้จัดเป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็นตลอดจนเป็นผู้ที่รักการทำงาน และสามารถนำไปประกอบอาชีพตามอัตภาพของตนเอง

       2. ฝึกอบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม พร้อมทั้งสำนึกในหน้าที่ และความเป็นไปยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ ตามวิถีทางการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

       3. จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งบริการชุมชน ในด้านการศึกษาอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ตนตรีและการกีฬา จัดทำนุบำรุงขนบธรรมเนียบประเพณีอันดีงาม ตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมงานอาชีพในท้องถ่ิน และภูมิปัญญาของชาวบ้าน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน

       4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ และดำเนิงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา อย่างเหมาะสมมีคุณภาพ

       5. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและสะอาดตลอดจนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

       6. รณรงค์ป้องกันป้องปรามการติดยาเสพติด การพนัน การทะเลาะวิวาท และสื่อลามก ที่มีอยู่ในสถานศึกษา รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องภูมิคุ้นกันโรคเอดส์

       7. การสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษ และให้ครู-อาจารย์ ได้กระตุ้นความสามารถของเด็กนักเรียนออกมาโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

       8. การสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษ และให้ครูได้กระตุ้นความสามารถของเด็กนักเรียนออกโดยจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

Pin It

bkk flower 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช