Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

sututch02

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

songgan01

Login Form

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

1233868
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
1053
5282
1219462
34850
42598
1233868

Your IP: 44.200.137.63
2022-09-29 03:50

ประวัติของโรงเรียน

0 แชร์

histry

10881688 754824314573555 6726350661314379583 n

Pin It

       โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 เดิมโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดสาขา ที่ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2535 โดยให้เปิดทำการเรียนการสอนแบบสหศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน ในปีแรกมีจำนวนทั้งสิ้น 64 คน แยกเป็นชาย 32 คน หญิง 32 คน มีการจัดการเรียนการสอนโดยหมุนเวียนครูจากโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสมาทำการสอนในภาคเรียนที่ 1 มีครูหมุนเวียนมาทำการเรียนการสอน จำนวน 10 คน มีนักการประจำสัปดาห์ละ 1 คน โรงเรียนมอบหมายให้นายประเสริฐ เคนทวาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการทำหน้าที่ดูสาขาและมอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษา ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดมาปฏิบัติหน้าที่ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ผู้ช่วยหน่วยจัดมาปฏิบัติหน้าที่ในวันอังคารและวันพฤหัสบดีสำหรับการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมสาขา ตำบลเดื่อศรีคันไชย เบื้องต้น นายศรีจันทร์ สุวรรณเทน กำนันตำบลเดื่อศรีคันไชย ประธานสภาตำบลเดื่อศรีคันไชยได้ทำหนังสือร้องขอไปยังโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสให้ดำเนินการเปิดสาขาตำบลเดื่อศรีคันไชยเพราะชาวบ้านตำบลเดื่อศรีคันไชยได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการศึกษาและความเดือดร้อนของลูกหลานที่ไปเรียนต่อที่อื่นไกลๆ โดย ผู้อำนวยการฉลอง บาลลา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ซึ่งมีดำริอยู่แล้วที่จะดำเนินการเปิดสาขาทั้ง 4 มุมเมือง จึงได้เสนอเรื่องโดยแสดงความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดและกรมสามัญศึกษาจนได้รับอนุมัติในที่สุด

การก่อสร้างอาคารเรียนในเบื้องต้นนั้น สภาตำบลเดื่อศรีคันไชยได้มีมติยกที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ในครอบครองดูแลของหมู่บ้านโคกไพศาลโดยมีนายสงวน นวลมณี เป็นผู้ใหญ่บ้าน เนื้อที่ 60 ไร่ เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนโดยที่ป่าสาธารณะประโยชน์นี้เป็นป่าช้าเก่า ทางสภาตำบลร่วมกันกับพระอาจารย์สมฤทธิ์ปัญญาคะโม เจ้าอาวาสวัดป่าศรีไพรวัลย์ ได้ทำพิธีแฮกป่าช้า ในวันที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2535 การก่อสร้างอาคารเรียนทางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษา และนายวิบูลย์ คำมุข เป็นผู้ประสานงานดำเนินการก่อสร้างร่วมกับสภาตำบลเดื่อศรีคันไชย โดยมีนายศรีจันทร์ สุวรรณเทน เป็นประธาน และนายสงวน นวลมณี ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกไพศาล เป็นเลขานุการ มีผู้ใหญ่คำไพ นวลสิงห์ , นายนิคม อินทรภูมิ และนายเวียงชัย เดชโฮม เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน มีคณะกรรมการสภาตำบลทุกท่านเป็นกรรมการ โดยระดมทุนประชาชนในเขตสุขาภิบาลวานรนิวาสให้กับ ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษา และนายวิบูลย์ คำมุข และสภาตำบลเดื่อศรีคันไชย นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ่อค้า ประชาชนอำเภอพังโคน โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยได้รับเงินบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,228 บาท

      ในปีการศึกษา 2536 โรงเรียนสามารถรับนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 102 คน จัดการเรียนการสอนเป็น 3-2-0 รวมนักเรียนในปีนี้ 168 คน กรมทรัพยากรธรณีได้ขุดเจาะน้ำบ่อบาดาล 1 บ่อ ลึก 42 เมตร คุณภาพน้ำดีมาก และทางโรงเรียนร่วมกับสภาตำบลและชาวบ้านได้บริจาคเงินเพิ่มเติมโดยโรงเรียนได้ใช้เงินอุดหนุนในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 6 x36 เมตร อีกหนึ่งหลังเพื่อเตรียมการรับนักเรียนในปี 2537 จากการบริจาคของชาวบ้านโนนแพง บ้านโคกไพศาล บ้านปานเจริญ และบ้านเดื่อศรีคันไชย ซึ่งในการสร้างครั้งหลังไม่ได้ใช้ไม้ในพื้นที่เลยจ้างเลื่อยในราคา เมตรละ 9 บาทและได้ทำการยกเสาเอกอาคารเรียนหลังที่ 2 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2536 โดยได้รับความช่วยเหลือจากนักการภารโรง ประชาชนตำบลเดื่อศรีคันไชยอีกเช่นเคย ก่อสร้างประมาณ 6 วัน จึงแล้วเสร็จรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯท่านสัมพันธ์ ทองสมัคร ได้ประกาศให้โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สาขาตำบลเดื่อศรีคันไชยเป็นโรงเรียนเอกเทศ ให้ชื่อว่า "โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์" อักษรย่อ "ด.ศ.ว." เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536   chaidet
      เบื้องต้นสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสกลนครได้แต่งตั้ง นายวิโรจน์ ศรีพรหมทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรักษาการครูใหญ่โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ อีกหนึ่งตำแหน่ง โดยกำหนดแผนการจัดชั้นเรียนเป็น 3-3-2/120-102-66 ในปีการศึกษา 2537 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2537 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งว่าที่ ร.ต. ชัยเดช บุญรักษา ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ และมีคำสั่งจากกรมสามัญศึกษาให้ดำรงตำแหน่งตามลำดับดังนี้


- วันที่ 1 กรกฎาคม 2537 ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
- วันที่ 30 ธันวาคม 2537 ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
- ปีการศึกษา 2543 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
       โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ มีความหมายว่า "เดื่อ" หมายถึง ตำบลเดื่อศรีคันไชยประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงเรียนซึ่งเป็นของชุมชนชาวตำบลเดื่อศรีคันไชย "ศรีไพรวัลย์" หมายถึง โรงเรียนได้รับการอุปถัมภ์จากวัดป่าศรีไพรวัลย์อย่างสูงยิ่ง "โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์" รวมหมายถึง โรงเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างชุมชน วัด ศาสนา และรัฐบาล
      ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 100 หมู่ 9 บ้านโคกไพศาล ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
ขนาดสถานศึกษา ขนาดเล็กจำนวนพื้นที่ 60 ไร่ ระดับที่เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สภาพปัจจุบันครับ

map duasripraiwan

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช