ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน

0 แชร์
symbol 01
sutuch11 ชื่อ - สกุล : นายสุทัศน์  สุวรรณโน  pitak03 ชื่อ - สกุล : นายพิทักษ์  สร้อยสนธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วันเดือนปีเกิด : 22 ม.ค. 2506  วันเดือนปีเกิด : 19 พ.ค.2512 
วุฒิการศึกษา  วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี : ค.บ.สังคมศึกษา  ปริญญาตรี : ค.บ. ดนตรีศึกษา
ปริญญาโท  : ศม.การบริหารการศึกษา   ปริญญาโท : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
           
kornsiri ชื่อ - สกุล นางกรสิริ  สุทธิอาจ   ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง : ครูชำาญการพิเศษ ตำแหน่ง
วันเดือนปีเกิด : 20 ก.ย. 2504  วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา  วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรี : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
ปริญญาโท : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ปริญญาโท
           
ujchara ชื่อ - สกุล : นางสาวอัจฉรา  นาคโคตร lampoon ชื่อ - สกุล : นางสาวลำพูน  อาแพงพันธ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันเดือนปีเกิด : 20 ส.ค. 2514 วันเดือนปีเกิด : 8 ก.ค. 2521
วุฒิการศึกษา  วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : ศษ.บ.ภาษาไทย ปริญญาตรี : วท.บ. เคมี
ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
           
sakunnee  ชื่อ - สกุล : นางสกุลนี  แสนโสดา  apisak ชื่อ - สกุล : นายอภิศักดิ์  นามเสาร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันเดือนปีเกิด : 30 ม.ค. 2514 วันเดือนปีเกิด : 20 พ.ย. 2516
วุฒิการศึกษา  วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี  : วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี : ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
           
pensri ชื่อ - สกุล : นางเพ็ญศรี  คำปัง sawanya ชื่อ - สกุล : นางสวรรยา  ผิวบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันเดือนปีเกิด : 8 ธ.ค. 2516 วันเดือนปีเกิด : 29 พ.ค. 2519
วุฒิการศึกษา   วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรี : ค.บ. ภาษาไทย ปริญญาตรี  : ค.บ. เคมี
ปริญญาโท : ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
           
thanongsak03 ชื่อ - สกุล : นายทนงศักดิ์  ผิวบุญเรือง penghathai ชื่อ - สกุล : นางสาวเพียงหทัย  อุปโคตร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วันเดือนปีเกิด : 13 มิ.ย. 2516 วันเดือนปีเกิด : 16 ก.ค. 2521
วุฒิการศึกษา  วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรี : ค.บ. เคมี ปริญญาตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ปริญญาโท : บช.ม. การบัญชี
           
yuttanan11 ชื่อ - สกุล : นายยุทธนันต์  งามนา  apichat ชื่อ - สกุล : นายอภิชาติ  บาลจบ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วันเดือนปีเกิด : 1 มี.ค. 2523 วันเดือนปีเกิด : 24 ก.ค. 2521
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรี : ค.บ. คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี : ค.บ. ฟิสิกส์
ปริญญาโท :        - ปริญญาโท :        -
           
sakuna11 ชื่อ - สกุล : นางสาวสกุณา  รันพิศาล tarapong ชื่อ - สกุล นายธราพงษ์  นาโพนงาม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ครู
วันเดือนปีเกิด : 21 ก.พ. 2527 วันเดือนปีเกิด : 22 ก.ย. 2527
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี : คษ.บ. พลศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.บ. การบริหารการศึกษา ปริญญาโท :       -
           
alisa11 ชื่อ - สกุล : นางสาวอลิษา  นวลสิงห์  jaranya11 ชื่อ - สกุล : นางสาวจรัญญา  วะเกิดเป้ง 
ตำแหน่ง : ครู ตำแหน่ง :  ครู
วันเดือนปีเกิด : 28 เม.ย. 2529 วันเดือนปีเกิด : 24 เม.ย. 2522
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : บธ.บ.การบัญชี ปริญญาตรี : ค.บ. คณิตศาสตร์
ปริญญาโท : ศษ.ม. การพัฒนาหลักสูตรฯ ปริญญาโท :       -
           
sirikorn11 ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริกร  พานเหนือ nisa11 ชื่อ - สกุล : นางสาวนิสา  อุปพงษ์ 
ตำแหน่ง :  พนักงานจ้าง ตำแหน่ง :  พนักงานจ้าง
วันเดือนปีเกิด : 6 พ.ย. 2534 วันเดือนปีเกิด : 10 ธ.ค. 2525
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : บช.บ.การบัญชี ปริญญาตรี : ศศ.บ. ภาษาไทย
ปริญญาโท :       - ปริญญาโท :       -
           
pattaratida11 ชื่อ - สกุล : นางสาวภัทรธิดา  มิ่งขวัญ patthana11 ชื่อ - สกุล : นางสาวปรารถนา  ทัศมี
ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง
วันเดือนปีเกิด : 2 ก.พ. 2533 วันเดือนปีเกิด : 2 มิ.ย. 2529
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี : บธ.บ. การจัดการทั่วไป
ปริญญาโท :       - ปริญญาโท :       -
           
akkapop11 ชื่อ - สกุล : นายเอกภพ  จุลโคตร kasana11 ชื่อ - สกุล : นายเกสนา  กิริยุทธ 
ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง ตำแหน่ง : นักการภารโรง
วันเดือนปีเกิด : 14 ม.ค. 2529 วันเดือนปีเกิด : 3 ต.ค. 2505
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวไฟฟ้ากำลัง ประถมศึกษา : ป.4
ปริญญาโท :       -    
           
sompong11 ชื่อ - สกุล : นายสมปอง  ปากดีสี  ruangthai11 ชื่อ - สกุล : นางเรืองไทย  เอนไชย 
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์ ตำแหน่ง :  คนสวน
วันเดือนปีเกิด : 16 ก.ค. 2534 วันเดือนปีเกิด : 9 ส.ค. 2507
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
  : มัธยมศึกษาปีที่ 6   : มศ. 3
       
           
tinapan11 ชื่อ - สกุล : นายทินพันธ์  ฝ่ายรีย์            
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์    
วันเดือนปีเกิด : 20 มิ.ย. 2521    
วุฒิการศึกษา   
  : มัธยมศึกษาปีที่ 3