Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

sututch02

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

pitak 02

Login Form

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

849942
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
428
717
8451
832655
4596
38691
849942

Your IP: 3.81.89.248
2021-12-04 08:01

ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน

0 แชร์
symbol 01
sutuch11 ชื่อ - สกุล : นายสุทัศน์  สุวรรณโน  pitak03 ชื่อ - สกุล : นายพิทักษ์  สร้อยสนธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วันเดือนปีเกิด : 22 ม.ค. 2506  วันเดือนปีเกิด : 19 พ.ค.2512 
วุฒิการศึกษา  วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี : ค.บ.สังคมศึกษา  ปริญญาตรี : ค.บ. ดนตรีศึกษา
ปริญญาโท  : ศม.การบริหารการศึกษา   ปริญญาโท : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
           
ujchara ชื่อ - สกุล : นางสาวอัจฉรา  นาคโคตร lampoon ชื่อ - สกุล : นางสาวลำพูน  อาแพงพันธ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันเดือนปีเกิด : 20 ส.ค. 2514 วันเดือนปีเกิด : 8 ก.ค. 2521
วุฒิการศึกษา  วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : ศษ.บ.ภาษาไทย ปริญญาตรี : วท.บ. เคมี
ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
           
sakunnee  ชื่อ - สกุล : นางสกุลนี  แสนโสดา  apisak ชื่อ - สกุล : นายอภิศักดิ์  นามเสาร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันเดือนปีเกิด : 30 ม.ค. 2514 วันเดือนปีเกิด : 20 พ.ย. 2516
วุฒิการศึกษา  วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี  : วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี : ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
           
pensri ชื่อ - สกุล : นางเพ็ญศรี  คำปัง sawanya ชื่อ - สกุล : นางสวรรยา  ผิวบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันเดือนปีเกิด : 8 ธ.ค. 2516 วันเดือนปีเกิด : 29 พ.ค. 2519
วุฒิการศึกษา   วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรี : ค.บ. ภาษาไทย ปริญญาตรี  : ค.บ. เคมี
ปริญญาโท : ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
           
thanongsak03 ชื่อ - สกุล : นายทนงศักดิ์  ผิวบุญเรือง penghathai ชื่อ - สกุล : นางสาวเพียงหทัย  อุปโคตร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันเดือนปีเกิด : 13 มิ.ย. 2516 วันเดือนปีเกิด : 16 ก.ค. 2521
วุฒิการศึกษา  วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรี : ค.บ. เคมี ปริญญาตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ปริญญาโท : บช.ม. การบัญชี
           
yuttanan11 ชื่อ - สกุล : นายยุทธนันต์  งามนา  apichat ชื่อ - สกุล : นายอภิชาติ  บาลจบ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันเดือนปีเกิด : 1 มี.ค. 2523 วันเดือนปีเกิด : 24 ก.ค. 2521
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรี : ค.บ. คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี : ค.บ. ฟิสิกส์
ปริญญาโท :        - ปริญญาโท :        -
           
sakuna11 ชื่อ - สกุล : นางสาวสกุณา  รันพิศาล tarapong ชื่อ - สกุล นายธราพงษ์  นาโพนงาม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ครู
วันเดือนปีเกิด : 21 ก.พ. 2527 วันเดือนปีเกิด : 22 ก.ย. 2527
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี : คษ.บ. พลศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.บ. การบริหารการศึกษา ปริญญาโท :       -
           
alisa11 ชื่อ - สกุล : นางสาวอลิษา  นวลสิงห์  jaranya11 ชื่อ - สกุล : นางสาวจรัญญา  วะเกิดเป้ง 
ตำแหน่ง : ครู ตำแหน่ง :  ครู
วันเดือนปีเกิด : 28 เม.ย. 2529 วันเดือนปีเกิด : 24 เม.ย. 2522
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : บธ.บ.การบัญชี ปริญญาตรี : ค.บ. คณิตศาสตร์
ปริญญาโท : ศษ.ม. การพัฒนาหลักสูตรฯ ปริญญาโท :       -
           
vorawit ชื่อ - สกุล : นายวรวิทย์  ฮดโสดา freang ชื่อ - สกุล : นางสาวเฟื่องฟ้า  วะรินทรา
ตำแหน่ง :  ครู ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยครู
วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีเกิด  
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ.ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  
ปริญญาโท :       - ปริญญาโท :       -
           
natee ชื่อ - สกุล : นายนที  เหลาพรม suparat ชื่อ - สกุล :นางสาวสุภรัตน์  ปิตะแสง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
วันเดือน ปีเกิด   วันเดือนปีเกิด  
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี   ปริญาตรี  
ปริญญาโท   ปริญญาโท  
           
anuwat ชื่อ - สกุล :นายอนุวัฒน์  สุขพอดี กรอบ ชื่อ - สกุล : Mrs.Luz Cruda Andam
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ
วันเดือนปีเกิด   วันเดือนปีเกิด  
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี   ปริญญาตรี  
ปริญญาโท   ปริญญาโท  
           
กรอบ ชื่อ - สกุล :Mr.Jay Mark S.Gagani กรอบ ชื่อ-สกุล :Mr. Mecaly Dondld V
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ
วันเดือนปีเกิด   วันเดือนปีเกิด  
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี   ปริญญาตรี  
ปริญญาโท   ปริญญาโท  
           
pattaratida11 ชื่อ - สกุล : นางสาวภัทรธิดา  มิ่งขวัญ patthana11 ชื่อ - สกุล : นางสาวปรารถนา  ทัศมี
ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง
วันเดือนปีเกิด : 2 ก.พ. 2533 วันเดือนปีเกิด : 2 มิ.ย. 2529
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : บช.บ. การบัญชี ปริญญาตรี : บธ.บ. การจัดการทั่วไป
ปริญญาโท :       - ปริญญาโท :       -
           
akkapop11 ชื่อ - สกุล : นายเอกภพ  จุลโคตร kasana11 ชื่อ - สกุล : นายเกสนา  กิริยุทธ 
ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง ตำแหน่ง : นักการภารโรง
วันเดือนปีเกิด : 14 ม.ค. 2529 วันเดือนปีเกิด : 3 ต.ค. 2505
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวไฟฟ้ากำลัง ประถมศึกษา : ป.4
ปริญญาโท :       -    
           
sompong11 ชื่อ - สกุล : นายสมปอง  ปากดีสี  ruangthai11 ชื่อ - สกุล : นางเรืองไทย  เอนไชย 
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์ ตำแหน่ง :  คนสวน
วันเดือนปีเกิด : 16 ก.ค. 2534 วันเดือนปีเกิด : 9 ส.ค. 2507
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
  : มัธยมศึกษาปีที่ 6   : มศ. 3
       
           
tinapan11 ชื่อ - สกุล : นายทินพันธ์  ฝ่ายรีย์            
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์    
วันเดือนปีเกิด : 20 มิ.ย. 2521    
วุฒิการศึกษา   
  : มัธยมศึกษาปีที่ 3    
       
           

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช