ตราโรงเรียน

0 แชร์
ชื่อสถานศึกษา
     โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
อักษรย่อ
  ด.ศ.ว.
วันประกาศจัดตั้ง
  28 ธันวาคม 2536
ตราประจำโรงเรียน
 

dua

เทียน 3 เล่ม กำลังส่องสว่างตั้งอยู่บนพานรองรับดาบศรีคันไชย
ดาบคู่บ้านคู่เมืองตำบลเดื่อศรีคันไชย

ความหมาย

เทียนเล่มที่  1  หมายถึง  ชุมชน

เทียนเล่มที่  2  หมายถึง  ศาสนา

เทียนเล่มที่  3  หมายถึง  โรงเรียน

คติธรรมของสถานศึกษา
  "มตฺตฺญญุตา  สทา  สาธุ" ความรู้จักประมาณเป็นความดีทุกสมัย
คำขวัญของสถานศึกษา
  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาดี  มีคุณธรรม
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
  "แต่งกายสะอาด  มารยาทงาม"
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
  "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ดำรงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
  ต้นตะคร้อ
สีประจำโรงเรียน
  เขียว - เหลือง
ดอกไม้ประจำโีรงเรียน
  ดอกเฟื้องฟ้า