dua11

หน้าที่ในหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในหมู่ลูกเสือ

เพื่อให้งานของหมู่ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา ผู้กำกับจะจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนออกไป ทั้งนี้   เพื่อให้ทุกคนมีงานทำไม่มีผู้ใดว่างงาน   โดยปกติแล้วจะจัดแบ่งดังนี้

scouts

คนที่ 1   ทำหน้าที่เป็นนายหมู่ รับผิดชอบดูแลทั่วไปแทนผู้กำกับ คอยติดต่อประสานงานกับหมู่อื่น กับผู้กำกับและกับบุคคลภายนอกซึ่งอาจมาเยี่ยมสมาชิกภายในกลุ่ม

คนที่ 2   ทำหน้าที่รองนายหมู่   คอยช่วยเหลือนายหมู่ทุกกรณีไป     อาจทำหน้าที่แทนนายหมู่ขณะนายหมู่ไม่อยู่หรืออยู่แต่นายหมู่มีภารกิจต้องทำหน้าที่บางอย่างแทน จึงให้รองนายหมู่ไปประชุมแทน

คนที่ 3   ทำหน้าที่พลาธิการ   คอยดูแลพัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะเบิกมาจากผู้กำกับหรือกองอำนวย

-การเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ว่าบัญชีการเงิน บัญชีวัสดุอุปกรณ์   ดูแลภายในที่พัก   จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในที่พัก เก็บรักษา   มีด   ขวาน   ไม้กวาด   กระป๋องน้ำ   เชือก และอื่น ๆ

คนที่ 4   ทำหน้าที่เป็นแม่ครัว   คอยหุงข้าว ปรุงอาหาร จัดการเกี่ยวกับการประกอบอาหาร   เตาไฟ หลุมเปียก หลุมแห้ง ที่วางจาน ชาม ให้เป็นระเบียบ

คนที่ 5   ทำหน้าที่เป็นคนหาน้ำสำหรับประกอบอาหาร น้ำดื่ม น้ำซักล้าง ดูแลมิให้ขาดตกบกพร่อง

คนที่ 6   ทำหน้าที่เป็นคนหาเชื้อเพลิง   หาฟืน เก็บฟืนให้มิดชิด เวลาฝนตกจะได้ใช้ได้

คนที่ 7   ทำหน้าที่ทั่วไป   ช่วยงานคนอื่น ๆ พัฒนาค่ายพัก กำจัดขยะมูลฝอย ทำที่ตากผ้า และรั้วกั้นระหว่างค่าย ดูแลบริเวณค่ายพักทั่ว ๆ ไป เสมือนค่ายนั้นเป็นบ้าน ต้องปรับปรุง ตกแต่งพัฒนา

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย