dua11

ปัจฉิมนิเทศ 2562

ปจฉมป 61 ๑๙๐๓๐๘ 0118 

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม.6 โดยนายสุทัศน์  สุวรรณโน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโอวาทสุดท้ายให้แก่ศิษย์โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ณ หอประชุมโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ พร้อมทั้งครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม. 3 และ ม.6 อวยพรและผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนในที่ปรึกษาของตน .... กิจกรรมนี้จัดขุ้นเมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. กิจกรรมล้อมรักสายใยผูกพันน้องพี่ นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 บูมและร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับพี่ๆ ม. 3 ม.6 ก่อนจะก้าวออกสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย