dua11

แจ้งสมาชิกเรือง เพจของโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง เพจโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

 

     ตามที่โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ได้จัดทำข้อมูลในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโรงเรียนในระบบโซเชียลมีเดีย ซึ่งได้มีอยู่ด้วยก้น 3 ช่องทางได้แก่ อีเมล์  เฟสบุ๊ก และเว็บไซต์ และผู้ที่รับผิดชอบปัจจุบัน คือ ครูทนงศักดิ์  ผิวบุญเรือง แต่ในขณะนี้ได้มีบุคคลที่ไม่ทราบตัวตนไ่ด้สร้างเพจของโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ขึ้นมาอีก 1 เพจ ทำให้เกิดความสับสนของสมาชิก และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายทางด้านชื่อเสียงของโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานทางราชการ และล่อแหลมต่อการกระทำผิดทาง พรบ. คอมพิวเตอร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ เพจ ของโรงเรียนที่ถูกต้อง และสืบหาผู้ที่ได้สร้างเพจปลอมอีกทางหนึ่ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ ดังนี้

 

เพจที่ถูกต้องของทางโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

page dua1

 

เพจที่มีบุคคลที่ไม่ทราบตัวตนเป็นผู้สร้างขึ้น

page dua2

 

ปล. ไม่ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อหาบุคคลที่กระทำผิดมาลงโทษ แต่เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของสมาชิกและบุคคลทั่วไป ซ่ึงโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์เป็นหน่วยงานทางราชการ เมื่อเกิดความเสียหายจะได้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย