dua11

กิจกรรมรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ประจำปี 2561

tn ประกวดรักกานอ่าน ๑๘๐๘๒๑ 0202

 

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ รับการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมิน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมในลักษณะนิทรรศการมีชีวิต ตามหัวข้อองค์ประกอบของการประเมิน ซึ่งทางโรงเรียนของเราได้มอบหมายให้กับคณะครูอาจารย์เป็นผู้คอยดูแลกิจกรรม ของนักเรียนที่คิดขึ้นในการที่จะส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย กิจกรรมเล่านิทาน วาดภาพ โครงงาน เล่าข่าว เป็นต้น  

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย