dua11

การขันแข่งกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

1457579645857

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ขึ้นภายใต้ชื่อ "มะเดื่อเกมส์" ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และคัดตัวนักเรียนเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาพบรรยากาศการเตรียมขบวนพาเหรดทั้ง 6 โรง ประกอบด้วยโรงเรียนภูดินแดงวิทยา โรงเรียนคำยางพิทยาคม โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ โรงเรียนร่มไทรวิทยา โรงเรียนสกลทวาปี และโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

 

 ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นายประจบ  บุญแสง มาเป็นประธานในพิธี

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย