dua11

บุญประทายข้าวเปลือก และทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่

tn 20151217 095925

 

          ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ ในระหว่างวันที่ 22 -23 ธันวาคม 2558 และร่วมทำบุญประจำปีของโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ บุญประทายข้าวเปลือกซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำทุกปีเพื่อจัดหาทุนสร้างอนุสรณ์รุ่นของพี่ ม. 3 และ พี่ ม. 6 ในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรั้วโรงเรียนทางด้านข้างและด้านหลังของโรงเรียน ภายในงานในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ร่วมรับบริจาคจตุปัจจัยจากพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครอง หน่วยงานทางราชการ บุุคลากรทางศึกษา โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองในเขตบริการของโรงเรียน ชาวตำบลเดื่อศรีคันไชย 

          และก็ต้องขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการพิทักษ์  สร้อยสนธิ์ ที่ได้นำลูกศิษย์มาช่วยในงานบุญครั้งนี้ ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครอง คณะครูอาจารย์ นักเรียนมีความสุุข เมื่อได้พบกับ ก้อง  ห้วยไร่ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ท่านรองผู้อำนวยการ จากโรงเรียนเดิมที่เคยสอนอยู่ก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหาร โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ น้องก้องน่ารักมาก เป็นกันเอง และเต็มใจที่จะมาช่วยงานในครั้งนี้

         เช้าวันที่ 23 ธันวาคม 2558 คณะครูอาจารย์ ร่วมกับท่านผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และทีมงานทานศึกษานิเทศก์นภาพร  ศรีมรกต ผู้บริหารทั้ง 6 โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน โรงพยาบาลชุมชนตำบลเดื่อศรีคันไชย พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่บริการร่วมทำบุญตักบาตร ถวายข้าวเปลือก ท่านหลวงตาเจิมอาคารหลังใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆ ขึ้นไป

         บรรยากาศรอบๆ บริเวณของโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย