dua11

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2558

12310663 1081801701852192 8429338003788631139 n

       เนื่องด้วยในวันนี้ เป็นวันครบรอบคล้ายวันสวรรคตปีที่ 90 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาธีรราชเจ้าพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และคณะลูกเสือแห่งชาติ พระองค์ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2423 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติราชาภิเษกสืบสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2453 และเสด็จสวรรคต ในคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2468
         ด้วยพระปรีชาสามารถ พระองค์ท่านทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง และอาณาประชา-ราษฎร์ให้ได้รับความเจริญรุ่งเรือง พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า พระราชกรณียกิจที่สำคัญประการหนึ่ง อันบังเกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง คือ การปลุกใจพลเมืองให้รักชาติ บ้านเมือง รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ เสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ ด้วยการจัดตั้งกองเสือป่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2454 เพื่อฝึกพลเรือนให้เรียนรู้วิชาการสำหรับใช้ในการป้องกันประเทศ และตั้งกองลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2454 โดยได้ฝึกอบรมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี รู้จักกระทำหน้าที่ ที่มีคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจ ของพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบกับในปีพุทธศักราช 2558 เป็นปีที่ครบ 104 ปี ของลูกเสือไทย เหล่าลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ จึงพร้อมใจกันจัดพิธีถวายราชสดุดีแด่พระองค์ท่านขึ้น

       โดยนายสุทัศน์ สุวรรณโน ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ได้เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดี พร้อมทั้งให้โอวาท และกล่าวคำปราศรัย ในการประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย